Heeft u de verplichte boomveiligheidscontrole (VTA) al uitgevoerd?

Uit de ervaring van 1976.nu van de afgelopen jaren is gebleken dat bij afgesloten tuincontracten, woningcorporaties de wettelijke zorgplicht als boomeigenaar niet altijd even goed vervullen. Dit houdt in dat, als er een boom omwaait of door een ander oorzaak omvalt, de boomeigenaar moet kunnen aan tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarmee kan de aansprakelijkheid worden beperkt of afgewend. Op basis van rechtelijke uitspraken kunnen drie typen worden onderscheiden.

De algemene zorgplicht is de verplichting om bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen. Op basis daarvan dient indien nodig actie te worden ondernomen. De verhoogde zorgplicht geldt voor bomen op locaties met verhoogde gevaarzetting (verzorgingshuizen, speelplaatsen, pleinen, perken etc.). Deze dienen ten minste één keer per jaar te worden gecontroleerd. Daarnaast is er nog een onderzoeksplicht. Deze geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, die een potentieel risico kunnen betekenen. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de aard en ernst van die gebreken zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Kortom controle en een plan van aanpak zijn van belang voor een goede, gezonde en vitale boomvoorraad.

Het is dus verplicht één keer per drie jaar alle bomen te onderwerpen aan een visuele boom inspectie. Het vastleggen van een logboek kan daarbij zeer raadzaam zijn. Het is dat u het weet….

Getagd met , , , , , ,
Geplaatst in Inkoop Woningcorporaties